Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Onderhavige voorwaarden hebben tot doel alle betrekkingen te regelen tussen de B.V.B.A. SIGN IT, hierna de B.V.B.A. SIGN IT genoemd, en haar klanten. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de tegenstrijdige clausules op zijn bestelbons, in zijn Algemene Voorwaarden, in zijn aankoopvoorwaarden of correspondentie, waaraan hij verzaakt, niet toepasselijk zijn en in geen geval een afwijking van onderhavige voorwaarden zullen tot gevolg hebben.

Artikel 2

§ 1.

De prijsaanbiedingen zijn slechts geldig en verbinden de B.V.B.A. SIGN IT alleen, wanneer (1) de prijsaanbieding schriftelijk gebeurde of de
overeenkomst schriftelijk werd aangegaan, (2) de prijsaanbieding of de overeenkomst binnen de veertien dagen werd bekrachtigd door de B.V.B.A. SIGN IT. Bij het niet vervuld zijn van één dezer voorwaarden, is de overeenkomst niet tegenstelbaar aan de B.V.B.A. SIGN IT en verbindt zij haar niet. De door de B.V.B.A. SIGN IT bekrachtigde prijsaanbieding is slechts geldig voor een periode van dertig dagen, tenzij anders bedongen.

§ 2. Bovendien moet iedere order of bestelling aan de B.V.B.A. SIGN IT gericht, in haar kantoren worden bevestigd, zoniet wordt de klant geacht een order of bestelling niet te hebben geplaatst en wordt de B.V.B.A. SIGN IT geacht deze niet te hebben ontvangen. Bij gebreke aan bevestiging in de kantoren van de B.V.B.A. SIGN IT kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van deze order of bestelling.

§ 3. De voornoemde bekrachtiging geschiedt (1) hetzij door facturatie van een voorschot op de uit te voeren werken of de te leveren goederen, (2) hetzij door een schriftelijke bevestiging.

§ 4. Elke bestelling betekent een aanvaarding van onze algemene voorwaarden, dewelke vermeld staan bij de offerte, bestelbon en keerzijde van de facturen.

§ 5. Wij behoudens ons het recht voor de uitvoering van werken afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van minimum 30 %. Bij eenzijdige contractbreuk door de opdrachtgever, om het even welke reden, blijft het voorschot in ons voordeel behouden.

Artikel 3

§ 1. De aanduidingen vermeld in catalogi, prospectussen en tarieven maken geen verbintenis uit ten aanzien van de B.V.B.A. SIGN IT.

§ 2. Inplantingsplannen, studies, tekeningen, foto's, modellen, stalen, intellectuele rechten op geproduceerde teksten, blijven eigendom van de B.V.B.A. SIGN IT en mogen, noch gereproduceerd, noch overhandigd worden aan derden. Deze dienen terugbezorgd te worden op eerste aanvraag.

§ 3. Alle nodige inlichtingen in verband met te leveren diensten, dienen aan de B.V.B.A. SIGN IT medegedeeld te worden door de klant zonder verwijzing naar plannen of lastenboeken. Het komt de klant toe alle bijzondere, nodige en nuttige gegevens en inlichtingen te verstrekken. In geval van bestickering van voertuigen is de klant gehouden mede te delen of het voertuig zijn originele fabrieklak heeft. Indien dat niet het geval is of indien de klant daarover ontwetende is, kan Sign It de kwaliteit van de bestickering niet garanderen, noch bij het aanbrengen, noch bij het verwijderen van de bestickering. Sign It kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadiging van de lak bij verwijdering van de bestickering.
Glasbreuk: Bij belettering van glas zal de klant aan Sign It de juiste kenmerken / kwaliteit van het glas bezorgen. Indien het glas niet geschikt is voor
belettering zal Sign It niet overgaan tot belettering. Indien het glas voor belettering in aanmerking komt, doch er na belettering vooralsnog glasbreuk optreedt, kan de klant Sign It niet aansprakelijk stellen voor de glasbreuk, de schade en de gevolgen veroorzaakt door de glasbreuk. Bekleving op hout. Indien de klant bekleving op hout wenst, zal hij Sign It een staal van het hout bezorgen of zal de klant de gevel voorafgaandelijke aan de belettering met het nodige product behandelen zodat de gevelbelettering en het te gebruiken hechtmiddel compatibel zijn. Indien komt vast te staan dat de belettering tengevolge de (niet-) behandeling van het hout los komt, kan Sign It niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade en kan men evenmin vernieuwing van de belettering vorderen. De door Sign It gemaakte kosten zullen door de klant integraal moeten vergoed worden. Bekleving op geschilderde ondergrond : Sign It kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het loskomen van de belettering ingeval de verf, waarop de belettering dient te worden geplaatst, loskomt van haar ondergrond.

§ 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inlichtingen, teksten, foto’s en afbeeldingen welke hij ons verstrekt. Hij wordt geacht er
eigenaar van te zijn of er de auteursrechten van verworven te hebben. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af inzake gebeurlijke vervolging wegens namaak
of inbreuk van de auteursrechten. Artikel 4 § 1. De leveringen zullen volgens de mogelijkheden van de B.V.B.A. SIGN IT worden verricht. § 2. De
leveringstermijn, die loopt vanaf de dag dat de order of bestelling door de B.V.B.A. SIGN IT werd bekrachtigd, wordt door haar slechts vermeld ten titel van
louter aanwijzing, tenzij de B.V.B.A. SIGN IT uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Laattijdigheid, het overschrijden van de leveringstermijn of het louter
niet-leveren, kunnen in geen geval, zelfs niet in geval van uitdrukkelijke sommatie of ingebrekestelling, aanleiding geven tot enige vorm van
schadevergoeding lastens de B.V.B.A. SIGN IT, op welke rechtsgrond en ten welke titel dan ook. § 3. De B.V.B.A. SIGN IT dient haar verbintenissen niet na
te komen, in geval van overmacht, vreemde oorzaak, als tevens in geval van fout van de klant. § 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor stormschade, de
eigenaar / koper van het reclameproject dient zich te verzekeren voor schade tegenover derden. Artikel 5 § 1. De facturen zijn betaalbaar ter maatschappelijke
zetel van de B.V.B.A. SIGN IT. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen contant betaalbaar. § 2. Het bedrag
van elke factuur dat niet betaald is op de vervaldag, geeft de B.V.B.A. SIGN IT automatisch, van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling
noodzakelijk is, het recht daarop conventionele verwijlintresten, à rato van 1 % per maand, aan te rekenen vanaf de dag der facturatie. § 3. Bovendien wordt
het factuurbedrag, in zulks geval, verhoogd met een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag, met een minimum van 50
euro. § 4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle in de boeken van de B.V.B.A. SIGN IT op naam van
de klant openstaande facturen, zelfs diegenen die op deze datum niet vervallen zijn, van rechtswege en automatisch, zonder dat daartoe een ingebrekestelling
noodzakelijk is, opeisbaar. § 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 9, dienen de facturen per ter post aangetekende zending, dewelke wordt geacht te zijn
ontvangen vier dagen na poststempel, te worden geprotesteerd binnen de tien dagen na factuurdatum. Laattijdig protest kan niet worden ingeroepen tegen de
B.V.B.A. SIGN IT. Artikel 6 § 1. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, ondermeer wanneer hij nalaat de prijs te betalen, kan de
overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling lastens de klant worden ontbonden, onverminderd de rechten van de B.V.B.A. SIGN IT op alle
daaruit ontstane schadevergoedingen en intresten, zowel conventionele, zoals bepaald in artikel 5, als gerechtelijke. De wilsuiting hiertoe per aangetekend
schrijven door de B.V.B.A. SIGN IT zal hiervoor volstaan. § 2. Onverminderd hogere bewezen schade, wordt deze bepaald op een forfaitair minimum van 15
% op de conform de overeenkomst, gefactureerde of te factureren bedragen, met een absoluut minimum van 50 euro. Artikel 7 § 1. Wanneer de
kredietwaardigheid en de solvabiliteit van de klant verslechtert, heeft de B.V.B.A. SIGN IT het recht, zelfs na een gedeeltelijke uitvoering van het contract, ten
allen tijde, van de klant de geschikte waarborgen te eisen om de goede uitvoering der door de klant genomen verbintenissen te garanderen. Bovendien geeft
iedere verandering in de toestand van de klant, zoals overlijden, faillissement, onbekwaamheid, ontbinding van, vereffening van, verandering van
vennootschap, protest van een wissel al dan niet geaccepteerd, het recht aan de B.V.B.A. SIGN IT de overeenkomst te laten ontbinden, onverminderd haar
recht op schadevergoeding en intresten, zoals bepaald in artikel 6. § 2. Het bewijs van de verslechtering van de kredietwaardigheid of van de solvabiliteit van
de klant, kan door de B.V.B.A. SIGN IT worden geleverd door alle middelen van recht, vermoedens en getuigen inbegrepen. § 3. De vorm van de te plaatsen
waarborgen wordt door de B.V.B.A. SIGN IT éénzijdig bepaald. In ieder geval kan de klant niet weigeren een bankgarantie te stellen. Indien de klant geen
gevolg geeft aan de gevraagde waarborgen, heeft de B.V.B.A. SIGN IT het recht het gehele contract of een gedeelte ervan te laten ontbinden, onverminderd
haar recht op schadevergoeding en intresten, zoals bepaald in artikel 6. Artikel 8 § 1. De B.V.B.A. SIGN IT behoudt het volle eigendomsrecht op alle
geleverde goederen tot aan de volledige betaling van de prijs dezer goederen, verhoogd met eventuele intresten en kosten. Ondertussen gaat de klant de
uitdrukkelijke verbintenis aan de geleverde goederen niet te verkopen, noch te verhuren, noch in pand te geven, in het bijzonder door pand op haar
handelsfonds, noch er zich op om het even welke wijze van te ontdoen en geen enkele verandering aan te brengen die de waarde ervan zou kunnen
verminderen. De klant gaat de verplichting aan de goederen in goede staat te houden en ze ten allen tijde voor inspectie ter beschikking van de B.V.B.A. SIGN
IT te stellen, waar deze zich ook mogen bevinden. § 2. Niettegenstaande het voorbehoud van eigendom, gaan alle risico's betreffende het goed dadelijk na
verkoop over op de klant. Zulks heeft voor gevolg dat de beschadiging of het verlies van de zaak en van de desgevallend erin verwerkte arbeidskracht, door
toeval, overmacht of vreemde oorzaak, ten laste van de klant komt. Artikel 9 §1. Onverminderd het in artikel 5 § 5 bepaalde, dienen alle mededelingen in
verband met de geleverde prestaties en diensten, inzonderheid de klachten, uitdrukkelijk en schriftelijk, binnen de zeven dagen,- hetzij na de levering of de
uitvoering van het werk of dienst, hetzij nadat het feit, hetwelk aanleiding geeft tot de klacht werd vastgesteld of behoorde te zijn vastgesteld -, bij ter post
aangetekende zending, dewelke wordt geacht te zijn ontvangen vier dagen na poststempel, aan de B.V.B.A. SIGN IT te worden gericht. § 2. Bij gebreke van
het in acht nemen van de bij artikel 9 § 1 en art. 5 § 5 bepaalde, wordt de klant geacht de levering en/of de uitvoering der werken of diensten te hebben
aanvaard, hetwelk voor gevolg heeft dat hij geen rechtsvordering meer kan instellen ten aanzien van de B.V.B.A. SIGN IT. Artikel 10 Onderhavig Algemene
voorwaarden gelden onverminderd de geldigheid en de toepasbaarheid van de Bijzondere Voorwaarden dewelke de B.V.B.A. SIGN IT toepasselijk laat zijn op
haar contracten van aanneming van een bepaald werk. Artikel 11 Alle betrekkingen tussen de B.V.B.A. SIGN IT en haar klanten worden beheerst door het
Belgische Recht. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Brugge bevoegd.

waiting for a sign